ਪੀਂਘ


ਨਿੰਮ ਦੀ ਟਾਹਣੀ
ਉਚੀ ਪੀਂਘ ਝੂਟਾਵੇ
ਕੁੜੀ ਨਿਆਣੀ

Advertisements