ਮੈਪਲ


mid April . . .
the maple’s colors return
still folded

ਅੱਧ ਅਪ੍ਰੇਲ
ਮੈਪਲ ਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੰਗ
ਹਾਲੇ ਸਿਮਟੇ

ਅਨੁਵਾਦ-Jugnu Virk Seth