ਕੁਕੁਬੇਰਾ


Gurmukh Bhandohal Raiawal

ਬਸੰਤੀ ਸਵੇਰ-
ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਿਚ
ਕੁਕੁਬੇਰਾ ਦਾ ਹਾਸਾ