ਕੁਕੁਬੇਰਾ


Gurmukh Bhandohal Raiawal

ਬਸੰਤੀ ਸਵੇਰ-
ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਿਚ
ਕੁਕੁਬੇਰਾ ਦਾ ਹਾਸਾ

Advertisements

ਟਿੱਕ ਟਿੱਕ


ਟਿਕੀ ਰਾਤ
ਕੰਧ ਘੜੀ ਦੀ ਟਿੱਕ ਟਿੱਕ ਨਾਲ
ਖੁੱਲ ਗਈ ਅੱਖ

Advertisements


ਲਿਸ਼ਕੀ ਬਿਜਲੀ-
ਹੋਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਉਸਨੇ
ਮੇਰਾ ਹੱਥ

Advertisements

ਦਿਹਾੜੀ


ਲੰਬੀ ਦਿਹਾੜੀ-
ਮੇਰੇ ਪਾਟੇ ਅਟਨ ਵਿਚ
ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਮਿੱਟੀ

Advertisements

ਅੱਖ


ਟਿਕੀ ਰਾਤ
ਕੰਧ ਘੜੀ ਦੀ ਟਿੱਕ ਟਿੱਕ ਨਾਲ
ਖੁੱਲ ਗਈ ਅੱਖ

Advertisements

ਸ਼ਾਇਰ


ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਬਰਸੀ
ਹੱਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਲ ਪਿਆ
ਸੁੱਕਾ ਡੰਕ

Advertisements