ਪ੍ਰਛਾਂਵਾਂ


ਢਲਦੀ ਦੁਪਹਿਰ
ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਂਵਾਂ
ਕੱਚੇ ਢਾਰੇ ‘ਤੇ