ਬਾਹੀ


 

ਦੌਣ ਕੱਸੀ
ਪ੍ਰਹੁਣਾ ਬੈਠਿਆ
ਬਾਹੀ ਤਿੜਕੀ

Advertisements