ਡਾਰ


ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ
ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ
ਮੋਰਨੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ