ਧੁੱਪ


changing shapes
of dappled sunlight—
morning breeze

ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੌਣ —
ਚਿਤਕਬਰੀ ਧੁੱਪ ਦੇ
ਬਦਲਦੇ ਅਕਾਰ

ਅਨੁਵਾਦ-Sandip Sital Chauhan