ਨਾਮ


divorce letter—
our name still together
on bark of a tree

—-

ਤਲਾਕਨਾਮਾ –
ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕਠੇ
ਰੁੱਖ ਦੇ ਤਣੇ ਤੇ

ਅਨੁਵਾਦ – ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ