ਪਿੱਪਲ


ਪੁਰੇ ਦਾ ਬੁੱਲਾ
ਖੜ-ਖੜ ਕਰ ਲਹਿਰਾਇਆ
ਬਨੇਰੇ ਉੱਗਿਆ ਪਿੱਪਲ