ਨਕਸੀਰ


ਤਪਦੀ ਦੁਪਹਿਰ
ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ
ਫੁੱਟ ਗਈ ਨਕਸੀਰ