ਖਤ


ਮਾਹੀ ਦਾ ਖਤ
ਦੰਦਾ ਦੇ ਹੇਠ ਆਏ ਬੁਲ੍ਹ
ਅੱਖਾ ਨਮ

Advertisements