ਪੈਰ


ਰੁਮਕਦੀ ਹਵਾ
ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ
ਡੋਲਦੇ ਪੈਰ

Advertisements