ਮੱਕੜੀ


ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ
ਦੋਵੇ ਰੁੱਕ ਗਏ
ਮੱਕੜੀ ਤੇ ਮੈਂ

Advertisements